Home

Privacybeleid website   |   Privacyverklaring praktijk   |   Disclaimer

Huisartspraktijk Lanzing Rijssen

© 2011-2023 Alle rechten voorbehouden                                                                                                                                                        Ontwerp / design : ERJ

huisartspraktijk Home Lanzing

Naar startpagina

Hieronder treft u het privacybeleid van onze website:

Privacybeleid website:


Dit is de website van Huisartspraktijk Lanzing (hierna te noemen HAPL). Statutairadres: Haarstraat 73, 7462 AL Rijssen. Telefoon: 0548-512603. HAPL zal de gegevens die de klant ter beschikking stelt uitsluitend aanwenden voor zover dit op grond van wettelijke bepalingen (Wet Persoonsregistratie en Wet Bescherming Persoonsgegevens) mogelijk is. De gegevens van de klant zullen aan derden te beschikking worden gesteld indien zulks ter nakoming van de verplichting uit deze overeenkomst door HAPL noodzakelijk wordt geacht. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mail adres. Bij een bezoek aan onze website kunnen wij bewaren: - uw domeinnaam maar niet uw e-mail adres - uw e-mail adres als u bestellingen/boodschappen/vragen plaatst op deze website - uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert - de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan - alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft - alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie) Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

HAPL verwerkt uw persoonsgegevens voor - indien van toepassing - : (a) de acceptatie van uw opdracht/order, (b) het tegengaan van overkreditering, (c) uitvoering van overeenkomsten met u, (d) relatiebeheer (e) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen HAPL, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan HAPL groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van HAPL en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie zal u slechts per e-mail of SMS worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan het betreffende bedrijf of de betreffende vennootschap.


Met betrekking tot vragen over of informatie verkregen van HAPL kunt u: faxen met 0548 -514489 of een brief sturen naar Huisartspraktijk Lanzing, Haarstraat 73, 7462 AL Rijssen. Door de Algemene Voorwaarden van HAPL te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat HAPL uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.


Op deze site kunnen we gebruikmaken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en kan een een aantal gegevens over dit bezoek bevatten: - om uw voorkeuren te registreren; - om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden; - om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt. Bij elk bezoek aan onze site kan automatisch uw (tijdelijke) ip-adres worden herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoon)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren kunnen via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van HAPL worden doorgegeven. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.hoorbatterijen.nl. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We kunnen partners en speciale relaties met derden op internet hebben, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is). Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van HAPL, waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen als volgt: - faxen met 0548 -514489 of een brief sturen naar Huisartspraktijk Lanzing, Haarstraat 73, 7462 AL Rijssen. Over communicatie per e-mail : Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Over communicatie per brief: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft. Over communicatie per telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft tenzij anders aangegeven. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we indien mogelijk een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Indien dit niet mogelijk is, dan wordt gebruik gemaakt van de beveiligde sites van erkende en gerenormeerde PSP-s (Payment Service Providers) zoals bijvoorbeeld iDEAL of PayPal. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.


Klanten die nog openstaande opdrachten hebben lopen en/op openstaande rekeningen hebben bij HAPL zijn verplicht HAPL van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang HAPL geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij HAPL bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een opdracht of bestelling, machtigt u HAPL om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties

Openingstijden/bereikbaarheid

Click hieronder op de pagina van uw keuze

Contactinformatie

Huisartspraktijk Lanzing  |  Haarstraat 73  | 7462 AL Rijssen